Motie GroenLinks “onevenredige kosten Scheldekwartier” aangenomen!

Motie “onevenredige kosten Scheldekwartier”

De gemeenteraad van Vlissingen in vergadering bijeen op 8 november 2018

Overwegende dat:

Het Scheldekwartier nog steeds de nadelige kosten aan het industrieel verleden in de binnenstad ondervindt. Dit vraagt om bijzondere aandacht voor de onevenredige kosten, kosten die boven op de ontwikkelingen van het Scheldekwartier komen.

  • Het Rijk en de Provincie de aankoop van het Scheldekwartier destijds hebben gestimuleerd;
  • Met de grondexploitaties in het Scheldekwartier extra grondsaneringen te verwachten zijn;
  • De gevolgen van het industrieel verleden extra saneringskosten met zich meebrengt.

Is van mening dat:

  • Vlissingen onevenredig getroffen wordt door deze extra kosten;
  • Deze extra kosten de Programmabegroting 2019 – 2022 te boven gaan.

Verzoekt het college:

  • Actie te ondernemen naar het Rijk om extra middelen te aan te vragen voor deze uitzonderlijke situatie in de binnenstad van Vlissingen.

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Fractie GroenLinks

Jeroen Portier en Gorana Kordis