VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018

De verschillende crisissen laten zien dat het anders moet! GroenLinks biedt daarom duurzame oplossingen voor iedereen. Nu is het moment om een andere weg in te slaan: naar een groenere, duurzamere en socialere gemeente. Een gemeente waar veiligheid en een prettige leefomgeving vooropstaan, met kansen voor iedereen. GroenLinks kiest voor innovatie en initiatief. We laten ons daarbij leiden door onze kernwaarden: duurzaamheid, kansen eerlijk delen, en een open vrijheidslievende houding met een voorkeur voor diversiteit. GroenLinks staat voor een beter milieu en wil mensen in de positie brengen om hun leven in eigen hand te nemen: concrete stappen zijn daarvoor nodig. We knokken voor wat kwetsbaar is! verkiezingsprogramma

Inleiding:
GROENE POLITIEK
IN EEN TIJD VAN CRISIS

Onzekerheid
De komende gemeenteraadsverkie-zingen vinden plaats in een tijd van crisis. Bij veel mensen bestaat grote onzekerheid over de toekomst. Geen wonder: de financieel-economische situatie heeft geleid tot een economische recessie, sluiting van bedrijven en groeiende werkloosheid. Mensen zijn bezorgd over hun baan, hun inkomen, de stijgende woonlasten, de steeds duurdere zorg en de kansen voor hun kinderen. Onzeker over hun bestaan. Naast deze sociale omstandigheden zijn er de andere crisissen: de klimaatcrisis, de grondstoffen- en energiecrisis. Ze lijken abstract, maar iedereen heeft er concreet mee te maken. Of het nu gaat om stijgende olie- en voedselprijzen of gezondheidsrisico’s als gevolg van gesjoemel rond voedselproductie of schone lucht. De verschillende crisissen laten zien dat het anders moet! GroenLinks biedt daarom duurzame oplossingen voor iedereen. Nu is het moment om een andere weg in te slaan: naar een groenere, duurzamere en socialere gemeente. Een gemeente waar veiligheid en een prettige leefomgeving vooropstaan, met kansen voor iedereen.

Gemeente eerste overheid
Als gevolg van de financiële crisis, bezuinigt de overheid de komende jaren ook veel op de lokale overheid. Gemeenten krijgen minder geld van het Rijk en worden tegelijk geconfronteerd met hogere kosten. Ze krijgen meer taken, vooral in het sociale domein: nieuwe taken op het terrein van arbeidsparticipatie en (jeugd)zorg. De gemeente moet in 2015 daarnaast de Eerste Overheid worden: niet langer het Rijk, maar de gemeente wordt verantwoordelijk voor de aanpak van concrete problemen, want ze staat dichter bij de burger. Deze transities en bezuinigingen gaan vergezeld van pleidooien voor meer efficiency en meer ‘eigen verantwoordelijkheid voor de burger’.

GroenLinks kiest voor innovatie en initiatief
De huidige economische, sociale en politieke situatie in Nederland, bepaalt ook de keuzes die GroenLinks de komende jaren lokaal moet maken. We laten ons daarbij leiden door onze kernwaarden: duurzaamheid, kansen eerlijk delen, en een open vrijheidslievende houding met een voorkeur voor diversiteit. GroenLinks staat voor een beter milieu en wil mensen in de positie brengen om hun leven in eigen hand te nemen: concrete stappen zijn daarvoor nodig. We knokken voor wat kwetsbaar is!

GroenLinks ziet kansen
De economische recessie, de demografische veranderingen (vergrijzing, ontgroening, krimp) en de ernst van de milieuproblematiek dwingen de overheid tot innovatie en initiatief. Tegelijk zien we in de samenleving veel ondernemende creativiteit en innovatiekracht. Er zijn overal in Nederland al vele groene ondernemers, lokale energiecoöperaties, nieuwe buurtzorgorganisaties en vele andere plaatselijke ‘doe-het-zelvers’. Daarin zit een enorm potentieel om werkelijke antwoorden te vinden voor de uitdagingen waarvoor we staan. GroenLinks heeft een groot vertrouwen in deze ‘krachten van onder af’. We geloven in mensen die zelf het initiatief nemen en we willen hen hier de ruimte voor geven. De gemeente Vlissingen wil samen met de inwoners praten over de toekomst van deze stad. GroenLinks wil graag dat er goed geluisterd wordt naar de mensen. Het moet geen schijninspraak zijn. Betrokkenheid kan gestimuleerd worden. Daarbij hoort een gemeente die initieert, faciliteert, meewerkt aan de oplossing van problemen van mensen en zelfredzaamheid stimuleert. Een lokale overheid die er écht is als het nodig is en die mensen nooit laat vallen. Een lokale overheid die bij mensen het vertrouwen in de politiek herstelt en die zicht biedt op een duurzame en sociale toekomst.
 

TIEN PUNTEN VOOR 2014-2018
De 10 belangrijkste punten van GroenLinks uit het verkiezingsprogramma:

  1. De wijken in de gemeente, inclusief Oost-Souburg en Ritthem, stralen groene kwaliteit uit. Er komt voldoende groen voor iedereen in de buurt. Buurtbewoners die hun straat/buurt willen vergroenen komen in aanmerking voor ondersteuning. De wijkschouwen door de burgers in hun eigen buurt dienen voortgezet te worden.
  2. We gaan voor een duurzame gemeente: we stimuleren een duurzame lokale economie, zoeken naar mogelijkheden voor het plaatsen van met name zonnepanelen en het oprichten van lokale energiecoöperaties.
  3. Om dieren in de natuur zoveel mogelijk ruimte te geven, wil GroenLinks dat de groene gebieden zoveel mogelijk op elkaar worden aangesloten. Bouwplannen moeten hierop afgestemd worden.
  4. We geven bewoners tips over wat zij zelf kunnen doen om energie en daarmee geld te besparen. Alle gemeentelijke gebouwen worden energieneutraal.
  5. We willen ondanks de crisis ons kunstbeleid niet laten verschralen; creativiteit moet juist alle ruimte krijgen.
  6. Inwoners kunnen tijdig meepraten over belangrijke beslissingen in de gemeente en hebben dan ook daadwerkelijk invloed: beginspraak.
  7. In onze gemeente blijft het PGB (persoonsgebonden budget) bij intensieve zorgvraag bestaan!
  8. Armoede wordt bestreden, bij inkomensproblemen krijgen mensen passende hulp en bij de gemeente ontstaat een “uitrukmentaliteit” (snel helpen, geen weken wachten).
  9. We gaan voor een sociale en tolerante gemeente waarin iedereen kansen krijgt: discriminatie wordt bestreden, pesten wordt aangepakt en we voeren een homo-, allochtoon- en vrouwvriendelijk beleid.
  10. De gemeente wordt steeds meer een faciliterende gemeente in plaats van een ‘alles zelf bedenkende gemeente’. Inwoners die iets willen op duurzaam gebied, vinden in GroenLinks een natuurlijke bondgenoot.

Tot zover de inleiding. Leest u vooral het volledige verkiezingsprogramma van GroenLinks Vlissingen.