Uitgelicht

Beschouwingen Programmabegroting 2019-2022

Het kan anders, het moet anders en het gaat anders in de gemeente Vlissingen!

We zijn er nog niet, de cijfers in de programmabegroting wijzen uit dat we verder moeten bezuinigen, extra uitgaven zijn dus niet mogelijk. Er wordt in de programmabegroting duidelijk rekening gehouden met de voorwaarden die aan artikel 12 worden gesteld: zo snel mogelijk naar een positief vereist minimum van de algemene reserve toegroeien. Dit betekent verder bezuinigen en weinig ruimte voor nieuw beleid.

Stilstaan bij deze programmabegroting vraagt om een korte terugblik, waar komen wij vandaan en hoe heeft dit zover kunnen komen? Voor een buitenstaander is het onbegrijpelijk dat we pas sinds vier jaar de financiële positie onder handen durven te nemen. Besluiten uit het verleden hebben ons in grote problemen gebracht waar we nu nog steeds heel veel last van hebben. Hieruit moeten we onze lessen trekken om te voorkomen dat de generaties na ons daar ook nog last van zullen hebben.

Een pijnlijk voorbeeld is de aankoop van het Scheldekwartier. Laten wij hiervoor ook aankloppen bij de provincie en het Rijk die deze onverantwoorde aankoop destijds hebben gestimuleerd! We hebben hierin samen fouten gemaakt, dus moeten we samen voor de gevolgen opdraaien en niet alleen de gemeente Vlissingen.

Ondanks onze slechte financiële positie is onze prioriteit dat we in Vlissingen vooruit blijven kijken en durven denken in kansen en mogelijkheden, waarbij ons gemeenschappelijke belang op de lange termijn voorop staat. Een programmabegroting realiseren binnen de huidige kaders kan alleen door samen nieuwe verbindingen te maken en vertrouwen te geven aan inwoners en organisaties.

Als we kijken naar het sociaal domein dan vindt GroenLinks het belangrijk dat iedereen binnen onze gemeente een fatsoenlijk bestaan kan opbouwen. Iedereen moet kunnen meedoen via een betaalde baan, vrijwilligerswerk of op school. Als het inwoners zelf niet lukt om een baan te vinden, dan willen wij dat de gemeente via de daarvoor opgezette richtlijnen helpt. Als je je baan verliest, of ziek wordt moet er een goed sociaal vangnet zijn. De gemeente Vlissingen mag mensen nooit in de steek laten.

Het financiële plaatje zegt echter iets anders, de begrootte kostenposten Sociaal domein staan voor de komende jaren in grote tekorten benoemd. Dit betreft:

Toegangskosten WMO en Jeugdzorg én Reorganisatie toegang WMO en Jeugdzorg

Er is nog geen business case voor de nieuw te realiseren toegangsafdeling. Wel wordt gewerkt aan een gewenste situatie voor de toegang tot Wmo en jeugdhulp. Of dit extra kosten met zich meebrengt zal in 2019 duidelijk worden.

 

Effecten meten in de Jeugdzorg en WMO

Het college wil een vergelijking maken met andere (referentie)gemeenten om na te gaan of we in financiële zin afwijken. Door inzet van data-analyse wordt een scherper beeld ontwikkeld van feiten en oorzaken en op basis daarvan kan worden bepaald of er maatregelen voorhanden zijn.

 • Kan het college aangeven door wie en hoe de zorg- en hulpverleningsorganisaties worden gecontroleerd?

 

Een andere mogelijkheid die het college ziet is meer inzetten op contractmanagement in relatie tot onze zorgaanbieders. Met het inzetten op contractmanagement zal er kritisch moeten worden gekeken naar de huidige-, vele, hulpverleningsorganisaties die gecontracteerd zijn en worden betaald uit WMO en PGB gelden.

 • Hoe en door wie wordt er straks gecontroleerd of deze organisaties wel de juiste hulp aanbieden die cliënten nodig hebben?

 

De wijken worden versterkt door het opzetten van wijknetwerken, waar een preventieve werking vanuit gaat. GroenLinks vraagt dan ook om aandacht voor het volgende:

Op preventie inzetten door middel van wijknetwerken om daarmee dure zorg en hulpverleningskosten aan de achterkant terug te dringen vraagt extra aandacht.

Aandacht voor vertrouwen, duurzame verbindingen tussen maatschappelijke organisaties en onze inwoners. Participatie speelt ook hierbij een belangrijke rol en dat vraagt om vertrouwen, vertrouwen in de gemeente als regisseur, vertrouwen in de professionele organisaties en vertrouwen in onze inwoners. Dit alles vraagt om fundament, een sociale infrastructuur, waarbij methodische kaders onmisbaar zijn.

 • Gaat het college sturen op een sociale infrastructuur met methodische kaders?

 

Om de tekorten m.b.t. het sociaal domein aan te vullen heeft het college een aanvraag ingediend bij het Fonds tekortgemeenten. Eerder gaf u aan te verwachten niet eerder dan 1 november 2018 duidelijkheid over deze aanvraag te hebben.

 • Is er bij het college al een reactie binnengekomen op deze aanvraag en zo ja wat is de reactie van het Fonds tekortgemeenten?

 

Extra gemeentelijke bijdrage PvA Orionis

Om de rest van het tekort bij te stellen zijn er bezwaar- en beroepschriften ingediend bij het ministerie van SZW tegen de rijksvergoedingen van de jaren 2017, 2018 en 2019, met als doel een hogere rijksbijdrage te ontvangen.

 • Wanneer verwacht het college hier meer duidelijkheid over te kunnen geven?

 

De toelichting van het college op deze tekorten m.b.t. het Sociaal domein, welke zijn terug te lezen in het financiële meerjarig perspectief, heeft tot een genuanceerder beeld geleid waardoor helder is welke inspanningen er kunnen worden verwacht en welke acties worden ingezet ter verbetering van de tekorten op het Sociaal Domein. Ondanks de bijna onmogelijke opgave om met te weinig middelen zulke belangrijke doelen in het sociaal domein te realiseren is hierbij constructief gedacht in kansen en mogelijkheden. Dat mag ook gezegd worden.

Daarnaast zijn wij ook Centrumgemeente en dat maakt, dat wij ook vaak geconfronteerd worden met mensen die meer en duurdere hulp nodig hebben.

 • Hierbij doen we een oproep aan het college, dat zij bij de andere gemeentes meer gaat aandringen op solidariteit met de gemeente Vlissingen i.v.m. de extra problematiek die een Centrumgemeente met zich meebrengt!

Onderwijs: GroenLinks vindt dat ieder kind een goede start en een eerlijke kans verdient om goed te kunnen leren op school, maar ook om te ontdekken wat zijn of haar dromen zijn.

Waar wij ons zorgen over maken is dat het percentage vroegtijdig schoolverlaters in Vlissingen hoger is dan het landelijk gemiddelde, dit wordt veroorzaakt door de bevolkingssamenstelling van Vlissingen. We praten hier over jongeren in de leeftijdscategorie van 5 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten.

 • Kan het college aangeven hoe we in Vlissingen met vroegtijdige schoolverlating omgaan?

 

Voor de uitvoering van het VN-verdrag “voor mensen met een beperking” is geen geld voor een specifiek beleidsplan in de begroting opgenomen. Logisch vanuit financieel perspectief gezien onlogisch om dat we er domweg aan moeten voldoen.

Eerder heeft het college in de Raad toegezegd het VN-verdrag toe te passen binnen de relevante beleidsonderdelen en op die manier het VN verdrag integraal onderdeel uit laten maken van het beleid. Dit is een slimme zet waarbij naar kansen en mogelijkheden is gekeken.

 • Hoe gaat het college de raad, als dit onderdeel integraal wordt uitgezet, informeren?

 

Voor GroenLinks zijn klimaat en milieu belangrijke onderdelen van het begrotingsprogramma.

Kinderen moeten zorgeloos kunnen opgroeien in groene- en gezonde wijken, waarin ruimte is voor energiezuinige huizen.

In de Programmabegroting staat o.a. opgenomen het herprioriteren binnen de bestaande capaciteit van het milieubeleid. Een extra vacature en nieuw beleid daar is geen geld voor.

Dat dit van invloed zal zijn op het realiseren van de ambities van het college zoals benoemd in het coalitieakkoord “Samen zijn we Vlissingen” m.b.t. de energietransitie en de klimaatadaptatie vinden wij betreurenswaardig. Wij zien een lichtpunt omdat er, ondanks de geringe financiële mogelijkheden, toch is gekeken is naar welke kansen en mogelijkheden er zijn en er in 2019 een plan van aanpak wordt opgesteld.

 • Wanneer kunnen we het plan van aanpak tegemoet verwachten?

 

Participatie loopt als een rode draad door het coalitieakkoord “Samen zijn we Vlissingen” en is nu ook integraal opgenomen in de programmabegroting. Participatie is een woord met betekenis, inmiddels een containerbegrip, dat al enige tijd meedraait en tot warrige discussies kan leiden. Helderheid wat we hiermee willen en bedoelen is dan ook belangrijk als we ermee naar buiten treden.

Bij participatie draait het om vertrouwen in mensen. Wij geloven dat ieder mens zelf iets van zijn-, of haar leven wil maken en ook zelf wil bijdragen aan de eigen omgeving. Daarom moeten wij ruimte geven aan betrokken burgers die de eigen omgeving groener, mooier of schoner willen maken. Daarom moeten wij vertrouwen geven aan sociaalwerkers, docenten, verpleegkundigen en andere professionals die mensen helpen en daarom moeten we ruimte bieden aan de ideeën en mogelijkheden van mensen zelf, in plaats van blindelings de oude regels en bureaucratische structuren te volgen.

Ook hier heeft het college gekeken naar kansen en mogelijkheden en heeft ruimte kunnen vinden om toch met burgerparticipatie aan de slag te gaan. In de begroting t.b.v. de wijkbudgetten staat €45.000 opgenomen voor bewonersinitiatieven. Daarnaast kan er afhankelijk van het initiatief soms een (gedeeltelijke) bijdrage plaatsvinden uit reguliere budgetten zoals groen, wegen etc., waarbij de wijkcoördinatoren de inwoners zullen ondersteunen bij het vinden van externe financieringsmogelijkheden. Denkend aan de omgevingswet is dit een stap voorwaarts, waarvan we in een later stadium wellicht profijt zullen ondervinden.

Belangrijk is dat de gemeente Vlissingen naar buiten toe zichtbaar laat zien aan welke projecten subsidie wordt verleent.
De door GroenLinks ingediende motie “Publiciteitsverplichtingen” is aangenomen en zal door het college worden uitgevoerd.

Natuurlijk gaat het te ver om alle andere onderdelen uit de programmabegroting aan te tippen.

Echter, vraag ik uw aandacht voor het volgende:

Het college zal meer actie moeten ondernemen naar het Rijk omdat wij door voormalige industrie in de stad onevenredige kosten hebben, kosten die niet iedere gemeente in Nederland heeft of hoeft te maken zoals:

 • De vervuiling van de bodem van het Scheldekwartier in de bodem en bijbehorende saneringen.

Deze extra kosten heeft niet iedere gemeente in Nederland. In dat opzicht is Vlissingen een mooie maar ook een dure stad aan zee en wordt onevenredig getroffen door deze extra kosten.

De motie “onevenredige kosten Scheldekwartier” die GroenLinks hiervoor heeft ingediend is aangenomen en zal door het college worden uitgevoerd!

 

Ten slotte:

GroenLinks begrijpt heel goed dat een programmabegroting realiseren binnen de huidige kaders een lastige klus is en dat dit alleen kan door samen nieuwe verbindingen te maken, vertrouwen te geven aan inwoners en organisaties en durf om te denken in kansen en mogelijkheden.

GroenLinks vind dat het college met deze programmabegroting durf toont!

 • Durf om nieuw beleid dat extra geld kost te schrappen;
 • Durf om geen extra vacatures in te zetten waar dat niet kan, omdat de financiën ontbreken;
 • Durf om financiële misstappen uit het verleden echt aan te pakken;
 • En last but not least, durf om naar mogelijkheden en kansen te kijken i.p.v. alleen kil bezuinigen.

Ondanks onze slechte financiële positie moeten we in Vlissingen blijven denken in kansen en mogelijkheden, waarbij ons gemeenschappelijke belang op de lange termijn voorop staat.

Het kan anders, het moet anders en het gaat anders in de gemeente Vlissingen.

“Samen zijn we Vlissingen”

 

Jeroen Portier

Fractievoorzitter GroenLinks Vlissingen

 

GroenLinks is een petitie gestart tegen de bezuiniging van meer dan twee miljard euro die het kabinet wil doorvoeren op de zorg die mensen thuis krijgen. Volgens Tweede Kamerlid Linda Voortman dreigen mensen hun thuiszorg te verliezen als deze bezuinigingen doorgaan.

Linda Voortman: “De bezuinigingen die er aan komen zijn enorm en hebben afschuwelijke gevolgen. Mensen die nu nog zelfstandig thuis kunnen wonen dankzij de thuiszorg, dreigen hun zorg te verliezen. Zij worden de dupe van een kabinet dat liever kijkt naar de cijfers op de begroting dan naar de gezondheid van mensen.

De petitie is te tekenen op groenlinks.nl/zorg. GroenLinksers vragen de komende weken mensen in heel Nederland om te tekenen tegen de bezuinigingen. Zij doen dat huis aan huis en op andere drukke plekken. Linda Voortman verzamelt vandaag samen met campaigners van GroenLinks in Rotterdam op straat handtekeningen. Ook in veertig andere steden gaan GroenLinksers vandaag met de petitie de straat op. De petitie zal voor de behandeling van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in de Tweede Kamer aangeboden worden aan het kabinet.