Algemene beschouwingen Programmabegroting 2019-2022

 

Algemene beschouwingen Programmabegroting 2019-2022

Vlissingen, 8 november 2018

We zijn er nog niet, de cijfers in de programmabegroting wijzen uit dat we verder moeten bezuinigen, extra uitgaven zijn dus niet mogelijk.

Stilstaan bij deze programmabegroting vraagt om een korte terugblik, waar komen wij vandaan en hoe heeft dit zover kunnen komen? Besluiten uit het verleden hebben ons in grote problemen gebracht waar we nu nog steeds heel veel last van hebben. Hieruit moeten we nu onze lessen trekken om te voorkomen dat de generaties na ons daar ook nog last van zullen hebben.

Een pijnlijk voorbeeld is de aankoop van het Scheldekwartier. Laten wij hiervoor aankloppen bij het Rijk en de Provincie die deze onverantwoorde aankoop destijds hebben gestimuleerd! We hebben hierin samen fouten gemaakt, dus moeten we samen voor de gevolgen opdraaien en niet alleen de gemeente Vlissingen. Met betrekking tot dit punt van aandacht heeft GroenLinks de motie “onevenredige kosten Scheldekwartier” ingediend.

In de Programmabegroting staat dat de kostenposten Sociaal domein voor de komende jaren grote tekorten heeft. De toelichting van het college (adviesraad van 25 oktober) op door GroenLinks gestelde vragen over de tekorten en inzet in het sociaal domein, heeft tot een genuanceerder beeld geleid waardoor helder is welke inspanningen er wel kunnen worden verwacht en welke acties worden ingezet ter verbetering van de tekorten op het Sociaal Domein.
Vorige week zijn we door het college geïnformeerd dat er een bedrag a € 810.868. door het Fonds tekortgemeenten hiervoor beschikbaar is gesteld.
Inzet m.b.t. WMO en Jeugdzorg die tot meer efficiëntie moet gaan leiden zijn o.a. de effectmetingen en inzetten op contractmanagement met zorgaanbieders. Met het inzetten op contractmanagement zal er kritisch moeten worden gekeken naar de hulpverleningsorganisaties die gecontracteerd zijn en worden betaald uit WMO en PGB gelden.
Kan het college erop aansturen dat door inzet van controle, deze hulp en zorgorganisaties de juiste hulp aanbieden die cliënten nodig hebben, wordt geborgd?
 
Op preventie inzetten door middel van wijknetwerken om daarmee dure zorg en hulpverleningskosten aan de achterkant terug te dringen vraagt extra aandacht.
Aandacht voor vertrouwen en het aangaan van duurzame verbindingen tussen maatschappelijke organisaties en onze inwoners in de wijken. Participatie speelt hierbij een belangrijke rol en dat vraagt om vertrouwen, vertrouwen in de gemeente als regisseur, vertrouwen in de professionele organisaties en vertrouwen in onze inwoners.
Het college heeft ruimte kunnen vinden om met burgerparticipatie aan de slag te gaan. In de begroting t.b.v. de wijkbudgetten staat €45.000 opgenomen voor bewonersinitiatieven. Dit vraagt van het college om de wijknetwerken op te nemen in een sociale infrastructuur voor heel Vlissingen waarbij de richtlijnen voor iedereen duidelijk en toegankelijk zijn!
Bij gesubsidieerde projecten en initiatieven is het belangrijk dat bij alle publieke uitingen zichtbaar is dat we die financieel ondersteunen, dit draagt o.a. bij aan zichtbare ondersteuning en een positief imago van Vlissingen. Over dit onderwerp hebben we de motie “Publiciteitsverplichtingen” ingediend.

Daarnaast zijn wij ook Centrumgemeente en dat maakt, dat wij ook vaak geconfronteerd worden met mensen die meer en duurdere hulp nodig hebben. GroenLinks doet hierbij een oproep aan het college, dat zij bij de andere gemeentes meer gaat aandringen op solidariteit met de gemeente Vlissingen i.v.m. de extra problematiek die een Centrumgemeente met zich meebrengt!

Waar wij ons zorgen over maken m.b.t. het onderwijs is dat het percentage vroegtijdig schoolverlaters (gemeten per 2016), we praten hier over jongeren in de leeftijdscategorie van 5 tot 23 jaar die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten, in Vlissingen hoger is dan het landelijk gemiddelde, een oorzaak die genoemd wordt is de bevolkingssamenstelling van Vlissingen. We zijn erg benieuwd naar de cijfers en ontwikkelingen van 2017 en 2018 en vragen het college of er al resultaten van het uitgevoerde beleid beschikbaar zijn?

Voor de uitvoering van het VN-verdrag “voor mensen met een beperking” is geen geld voor een specifiek beleidsplan in de begroting opgenomen. Logisch vanuit financieel perspectief gezien onlogisch om dat we er domweg aan moeten voldoen. Eerder heeft het college in de Raad toegezegd het VN-verdrag toe te passen binnen de relevante beleidsonderdelen en op die manier het VN verdrag integraal onderdeel uit laten maken van het beleid. Vraag aan het college: Als dit onderdeel integraal wordt uitgezet hoe gaat u de raad over voortgang op onderdelen informeren?

Voor GroenLinks zijn klimaat en milieu belangrijke onderdelen in het begrotingsprogramma.
Hierin staat o.a. opgenomen: Herprioriteren binnen de bestaande capaciteit van het milieubeleid!
Voor een extra vacature en nieuw beleid is op dit moment geen geld!
Dit zal van invloed zijn op het realiseren van de ambities m.b.t. de energietransitie en de klimaatadaptatie, zoals benoemd in het coalitieakkoord en dat vinden wij betreurenswaardig!
Wel zien we als lichtpunt dat er in 2019 een plan van aanpak wordt opgesteld.

Voordat ik tot een afronding over ga wil ik u attenderen op landelijke ontwikkelingen m.b.t. ondersteuning door de minister aan de noodlijdende ziekenhuizen. Helaas was er destijds en nu ook geen aandacht voor ADRZ Vlissingen in Den Haag. GroenLinks verzoekt het college bij de minister om aandacht te vragen voor de Spoedeisende Hulp in Vlissingen, met daarbij de nadruk op het bijzonder drukke hoogseizoen!

Ten slotte

GroenLinks beseft heel goed dat een programmabegroting realiseren binnen de huidige financiële kaders een lastige klus is. Ondanks onze slechte financiële situatie toont het college met deze programmabegroting durf en veerkracht.
Durf door open en eerlijk aan te geven wat er niet meer mogelijk is om de noodzakelijke bezuinigingen te kunnen voortzetten.
Veerkracht door ondanks de beperkte financiële omstandigheden toch in kansen en mogelijkheden voor Vlissingen te blijven denken.

 

Jeroen Portier

Fractievoorzitter GroenLinks

 

De Programmabegroting 2019-2022