Standpunten

Open gemeente met aandacht voor mensen

GroenLinks staat voor jouw vrijheid. In een open samenleving kun je zijn wie je bent en zeggen wat je vindt. Je voelt je er thuis. Dit recht op verschil bestaat alleen als de democratie goed functioneert, grenzen worden bewaakt en rechten beschermd. Zoals de gelijkheid van man en vrouw en de vrijheid van meningsuiting. Dat krijgen we niet cadeau: het vergt permanent onderhoud en open debat. Daarom pakken we discriminatie aan in onze gemeente en zetten we ons in voor meer verdraagzaamheid.

Schone energie en groen

Een groene gemeente is gezond, prettig om in te wonen en energiebewust. In groen kun je bewegen of juist ontspannen, sociale contacten opdoen of juist tot rust komen. Groen levert een belangrijke bijdrage aan een goed woon- en vestigingsklimaat. Door meer groen ben je beter bestand tegen (en beperk je) de klimaatverandering. Groen heeft een waarde die niet in geld is uit te drukken. In deze tijd van bezuiniging en financiële krapte durft GroenLinks te kiezen voor echte kwaliteit: 'groene kwaliteit'.

GroenLinks wil dat Vlissingen in 2025 klimaatneutraal is: er moet een streven zijn naar een zo laag mogelijk energieverbruik, het gebruik van duurzame energiebronnen en een zo gering mogelijke uitstoot van broeikasgassen. Dit kan alleen sámen met burgers, instellingen en ondernemers. Na een goede start in 2010 stokte dit proces een jaar later door een onverwachts ingrijpen van de gemeenteraad, met name van de coalitie. Nu willen we opnieuw een 'Routekaart CO2-neutraal'.

Meer werk - een sociale gemeente

Iedereen wil zijn of haar leven naar eigen inzicht kunnen inrichten. Dromen waarmaken. GroenLinks staat voor een lokale overheid die daarvoor de voorwaarden schept. Met meer kansen op werk, een fatsoenlijk inkomen, een betaalbare woning, uitstekend onderwijs en goede zorg. We willen die kansen eerlijk (ver)delen.