Nieuws

Beantwoording art 34 vragen over CO2 uitstoot

Beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 inzake Artikel 34 vragen fractie Groenlinks over CO2
uitstoot.
Geachte mevrouw/heer,
Naar aanleiding van de door uw fractie ingediende vragen ex artikel 34 RvO informeren wij u
als volgt.

In vervolg op een bericht in de PZC over de uitstoot van CO2 van de Zeeuwse gemeenten
heeft uw fractie bij het CBS gegevens opgevraagd over de uitstoot van CO2 door de
gemeente Vlissingen.
 

Lees verder

Beantwoording aanvullende vragen art 34 Tiny Forrest

In reactie op de beantwoording van schriftelijke vragen inzake Artikel 34 vragen Rvo van GroenLinks m.b.t. deelname Tiny Forest zijn twee aanvullende vragen gesteld.

Onderstaand treft u de vragen en beantwoording aan.

 1. Hoe en waar gaat u kenbaar maken dat deze groene initiatief mogelijkheid er voor de wijken en buurten is?

  Antw.: Onze wijkcoördinatoren, consulenten leefbaarheid en vakspecialisten reageren actief op bewonersvragen die betrekking hebben op het verbeteren van de woonomgeving. Zij stimuleren mensen om zelf aan de slag te gaan, draagvlak in de buurt te vinden en wijzen de weg naar mogelijkheden om (groene) plannen te laten slagen.
  Ook onze website (www.vlissingen.nl/Inwoner/Wonen) attendeert op de mogelijkheid om leuke ideeën voor de buurt aan te dragen.

 2. Gaat u voor initiatiefnemers richtlijnen of criteria opstellen waar een dergelijk initiatief aan moet voldoen of zijn deze er al?

  Voor het zelf inrichten en beheren van groenvoorzieningen bestaan richtlijnen maar veelal is het maatwerk. De consulent leefbaarheid kijkt in samenspraak met de bewoner(s) en de vakspecialist wat mogelijk is. Op onze website vindt u onder “Participatiekaart Vlissingen” een overzicht van activiteiten die al gerealiseerd zijn.

Eerdere berichtgeving

 

Motie GroenLinks “onevenredige kosten Scheldekwartier” aangenomen!

Motie “onevenredige kosten Scheldekwartier”

De gemeenteraad van Vlissingen in vergadering bijeen op 8 november 2018

Overwegende dat:

Het Scheldekwartier nog steeds de nadelige kosten aan het industrieel verleden in de binnenstad ondervindt. Dit vraagt om bijzondere aandacht voor de onevenredige kosten, kosten die boven op de ontwikkelingen van het Scheldekwartier komen.

 • Het Rijk en de Provincie de aankoop van het Scheldekwartier destijds hebben gestimuleerd;
 • Met de grondexploitaties in het Scheldekwartier extra grondsaneringen te verwachten zijn;
 • De gevolgen van het industrieel verleden extra saneringskosten met zich meebrengt.
Lees verder

Motie GroenLinks "Publiciteitsverplichtingen" aangenomen!

Motie “Publiciteitsverplichtingen”

De gemeenteraad van Vlissingen in vergadering bijeen op 8 november 2018

Overwegende dat:

Het belangrijk is dat de gemeente Vlissingen naar buiten toe zichtbaar laat zien aan welke projecten subsidie wordt verleent.

In de huidige subsidieregeling zijn geen verplichtingen over publiciteit vastgelegd.

Lees verder

Algemene beschouwingen Programmabegroting 2019-2022

 

Algemene beschouwingen Programmabegroting 2019-2022

Vlissingen, 8 november 2018

We zijn er nog niet, de cijfers in de programmabegroting wijzen uit dat we verder moeten bezuinigen, extra uitgaven zijn dus niet mogelijk.

Stilstaan bij deze programmabegroting vraagt om een korte terugblik, waar komen wij vandaan en hoe heeft dit zover kunnen komen? Besluiten uit het verleden hebben ons in grote problemen gebracht waar we nu nog steeds heel veel last van hebben. Hieruit moeten we nu onze lessen trekken om te voorkomen dat de generaties na ons daar ook nog last van zullen hebben.

Lees verder

Pagina's