Nieuws

Raadscolumn Jeroen Portier

Wat groen is, moet groen blijven!

Het draagvlak voor onder andere het terugdringen van CO2-uitstoot groeit. De kosten hiervoor dienen in rekening te worden gebracht bij de vervuilende industrie en niet alleen bij de burger. Dit is een GroenLinks standpunt, waar mijn collega’s in Den Haag zich consequent voor inzetten.  

Vlissingen en het Nollebos

Nieuwbouw op de huidige locatie, daar kan GroenLinks achter staan. Wel blijft GroenLinks tegen vergroting van- en hoogbouw in dit gebied. In 2017 zijn door de raad 2 gebieden aangewezen waarbinnen de ondernemers eventueel hun bedrijven kunnen vernieuwen. Daarnaast is besloten een integraal streefbeeld te maken van het mogelijk toekomstige groene Vlissingse kustdeel. 
Het standpunt van GroenLinks is geen verdere bebouwing in het Nollebos: wat groen is, moet groen blijven! Volgende week vindt in de Lasloods een 1e werksessie toekomstbeeld Nollebos-Westduin plaats voor inwoners en belanghebbenden. Ook u kunt hier uw mening kenbaar maken.

Raadslid Jeroen Portier - GroenLinks

Artikel 34 vragen GroenLinks over vuurwerk

Vuurwerkvrije zones

Vuurwerk

Tradities zijn een deel van onze identiteit en worden doorgegeven van de generatie op generatie.

Vuurwerk als traditie is er een van. De ontwikkelingen hebben geleid tot steeds meer problemen voor de omgeving. De vuurwerk liefhebber heeft het recht om vuurwerk af te schieten en de rest mag / moet meedoen. De geluidsoverlast, lucht vervuiling, vernielingen en bedreiging naar de hulpverleners neemt toe. Angstige mensen en dieren zijn het gevolg van onverwachte en ongecontroleerde afsteken van het vuurwerk. Het vuurwerk mag ook besteld worden via het internet. Het particulier bezit van steeds zwaarder en zelfs professioneel vuurwerk stijgt en wordt bewaard in huis en tuin. Ook landelijk wordt bezorgdheid geuit over de ontwikkelingen rondom vuurwerk problematiek.

Lees verder

Raadscolumn Gorana Kordis

Fijne feestdagen!

27 december 2018

December is een feestmaand. Maar niet voor iedereen. Als je het met weinig geld moet doen, zijn de feestdagen eerder een last dan een feest. De kloof tussen rijk en arm wordt steeds groter. Gezondheidszorg, onderwijs, hulpverlening, werk, inkomen, pensioenrechten zijn door de overheid veranderd. Het betekent hogere lasten, slechtere voorzieningen en lager besteedbaar inkomen.

Samen zijn wij Vlissingen

Het college en de raad zijn zich bewust van deze problematiek. Ondanks partijverschillen gaan we aan de slag met 'Samen zijn wij Vlissingen' om binnen de marge van Artikel 12 het mogelijke doen, om Vlissingen een betere toekomst te bieden. 
'Samen' betekent voor mij kijken naar wat er ligt, wat de opties zijn en water bij de wijn doen om keuzes en beslissingen te nemen die op de lange termijn de beste resultaten geven. Een levende stad moet blijven investeren in de toekomst en inwoners proberen te betrekken bij de besluitvorming.

Raadslid Gorana Kordis - GroenLinks

Commissieleden GroenLinks beëdigd

De gemeenteraad van Vlissingen gaat met ingang van januari 2019 weer in commissies raadsvoorstellen bespreken. De raad heeft voor een commissiestelsel gekozen dat het best bij de Vlissingse fracties past. 

Voor GroenLinks zullen Trees van der Borgt en Juliën Bottse  als burgercommissielid aan de slag gaan. Donderdag 20 december 2018 zijn Trees van der Borgt en Juliën Bottse tijdens de besluitenraad beëdigd.

 

Beantwoording art 34 vragen over CO2 uitstoot

Beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 inzake Artikel 34 vragen fractie Groenlinks over CO2
uitstoot.
Geachte mevrouw/heer,
Naar aanleiding van de door uw fractie ingediende vragen ex artikel 34 RvO informeren wij u
als volgt.

In vervolg op een bericht in de PZC over de uitstoot van CO2 van de Zeeuwse gemeenten
heeft uw fractie bij het CBS gegevens opgevraagd over de uitstoot van CO2 door de
gemeente Vlissingen.
 

Lees verder

Beantwoording aanvullende vragen art 34 Tiny Forrest

In reactie op de beantwoording van schriftelijke vragen inzake Artikel 34 vragen Rvo van GroenLinks m.b.t. deelname Tiny Forest zijn twee aanvullende vragen gesteld.

Onderstaand treft u de vragen en beantwoording aan.

  1. Hoe en waar gaat u kenbaar maken dat deze groene initiatief mogelijkheid er voor de wijken en buurten is?

    Antw.: Onze wijkcoördinatoren, consulenten leefbaarheid en vakspecialisten reageren actief op bewonersvragen die betrekking hebben op het verbeteren van de woonomgeving. Zij stimuleren mensen om zelf aan de slag te gaan, draagvlak in de buurt te vinden en wijzen de weg naar mogelijkheden om (groene) plannen te laten slagen.
    Ook onze website (www.vlissingen.nl/Inwoner/Wonen) attendeert op de mogelijkheid om leuke ideeën voor de buurt aan te dragen.

  2. Gaat u voor initiatiefnemers richtlijnen of criteria opstellen waar een dergelijk initiatief aan moet voldoen of zijn deze er al?

    Voor het zelf inrichten en beheren van groenvoorzieningen bestaan richtlijnen maar veelal is het maatwerk. De consulent leefbaarheid kijkt in samenspraak met de bewoner(s) en de vakspecialist wat mogelijk is. Op onze website vindt u onder “Participatiekaart Vlissingen” een overzicht van activiteiten die al gerealiseerd zijn.

Eerdere berichtgeving

 

Pagina's