Nieuws

Motie GroenLinks “onevenredige kosten Scheldekwartier” aangenomen!

Motie “onevenredige kosten Scheldekwartier”

De gemeenteraad van Vlissingen in vergadering bijeen op 8 november 2018

Overwegende dat:

Het Scheldekwartier nog steeds de nadelige kosten aan het industrieel verleden in de binnenstad ondervindt. Dit vraagt om bijzondere aandacht voor de onevenredige kosten, kosten die boven op de ontwikkelingen van het Scheldekwartier komen.

  • Het Rijk en de Provincie de aankoop van het Scheldekwartier destijds hebben gestimuleerd;
  • Met de grondexploitaties in het Scheldekwartier extra grondsaneringen te verwachten zijn;
  • De gevolgen van het industrieel verleden extra saneringskosten met zich meebrengt.
Lees verder

Motie GroenLinks "Publiciteitsverplichtingen" aangenomen!

Motie “Publiciteitsverplichtingen”

De gemeenteraad van Vlissingen in vergadering bijeen op 8 november 2018

Overwegende dat:

Het belangrijk is dat de gemeente Vlissingen naar buiten toe zichtbaar laat zien aan welke projecten subsidie wordt verleent.

In de huidige subsidieregeling zijn geen verplichtingen over publiciteit vastgelegd.

Lees verder

Algemene beschouwingen Programmabegroting 2019-2022

 

Algemene beschouwingen Programmabegroting 2019-2022

Vlissingen, 8 november 2018

We zijn er nog niet, de cijfers in de programmabegroting wijzen uit dat we verder moeten bezuinigen, extra uitgaven zijn dus niet mogelijk.

Stilstaan bij deze programmabegroting vraagt om een korte terugblik, waar komen wij vandaan en hoe heeft dit zover kunnen komen? Besluiten uit het verleden hebben ons in grote problemen gebracht waar we nu nog steeds heel veel last van hebben. Hieruit moeten we nu onze lessen trekken om te voorkomen dat de generaties na ons daar ook nog last van zullen hebben.

Lees verder

GroenLinks Tweede Kamerlid Isabella Diks op werkbezoek in Vlissingen

GroenLinks-Kamerlid Isabelle Diks gaat met een "positief gevoel" terug naar Den Haag, na haar bezoek maandagmiddag 15 oktober 2018 aan het terrein van de toekomstige marinierskazerne in Vlissingen.

Het verslag (link hieronder) van Omroep Zeeland geeft in grote lijnen aan hoe het bezoek verlopen is

Lees hier het verslag van Omroep Zeeland

Isabella Diks is naar Vlissingen gekomen op uitnodiging van GroenLinks Wethouder Els Verhage die er helaas zelf niet bij aanwezig kon zijn, GroenLinks Vlissingen Fractievoorzitter Jeroen Portier en Statenfractielid Gerwi Temmink. Isabella Diks wordt gezien als één van de voornaamste critici van de verhuizing van de marinierskazerne vanuit Doorn naar Vlissingen.

 

Lees verder

GL verheugd met "minibosjes voor de buurt"

Reactie GL Art 34 vragen Tiny Forest 

Vlissingen 11-10-2018, gemeenteraad

GroenLinks is verheugd dat er onderzoek is gedaan naar de mogelijkheden voor deelname aan Tiny Forest.

Het resultaat van het onderzoek zoals door u beschreven biedt voldoende inzicht om te concluderen dat aansluiten bij de door het IVN ingestelde Tiny Forests niet realistisch en uitvoerbaar is, gezien de extra financiële inspanning die het met zich meebrengt.

Wat ons echter wel tot vreugde stemt is dat het college naar een mogelijkheid heeft gezocht dat past binnen het huidige coalitieakkoord en het programma Leefbaarheid. Met uw toezegging om binnen de beschikbare middelen ruimte te bieden voor groene bewonersinitiatieven onder de Vlissingse vlag "minibosjes voor de buurt" toont dan ook van eigenkracht en openstaan voor burgerparticipatie.

De reactie van het college heeft nog twee korte vragen bij ons opgeroepen:

  1. Hoe en waar gaat u kenbaar maken dat deze groene initiatief mogelijkheid er voor de wijken en buurten is?
  2. Gaat u voor initiatiefnemers richtlijnen of criteria opstellen waar een dergelijk initiatief aan moet voldoen of zijn deze er al?

 

Lees verder