Beantwoording art 34 vragen GL olielekkage Spyros Armenakis

beantwoording vragen art. 34 RvO: olielekkage uit wrak van S.S. Spyros Armenakis
Geachte heer, mevrouw,
Ter beantwoording van de gestelde vragen over de olielekkage uit het wrak van de S.S.
Spyros Armenakis delen wij u het volgende mee.

1. We zitten nu aan het einde van het zomerseizoen, maar wat als dit tijdens hoogseizoen was
gebeurd?

antwoord: in het hoogseizoen van 2014 hebben wij dit eerder meegemaakt. Een olielekkage
kan ingrijpende gevolgen voor het gebruik van de stranden en het zwemwater hebben. Afhankelijk
van de aard van de verontreiniging van water en van stranden kan dit leiden tot een onmiddellijk
zwemverbod en tot opruimakties om de vervuiling van de stranden ongedaan te maken.
Aldus kan zich een ernstige verstoring van het recreatieve-toeristische produkt van
Vlissingen voordoen.
Na de constatering van de olielekkage hebben wij de Blauwe Vlag laten strijken en de Gele
Vlag gehesen. De betekenis van de Gele Vlag is dat zwemmers extra voorzichtig en alert moeten
zijn in het water.

2. Is het oliespoor afkomstig uit het wrak van het in 1965 gezonken Griekse vrachtschip
Spyros Armenakis dat 800 meter voor de boulevard van Vlissingen ligt?

• Wie gaat deze olievervuiling opruimen?
antwoord: de Staat der Nederlanden/Rijkswaterstaat is in de rol van eigenaar verantwoordelijk
voor het scheepswrak en voor het voorkomen en opruimen van de gevolgen van een olielekkage.

3. Rijkswaterstaat heeft in de periode van 18/19 augustus 2018 zowel vanaf het water als
vanuit de lucht onderzoek gedaan. Wat zijn de consequenties hiervan voor het badstrand en
het milieu (waterkwaliteit, dier en mens)?

antwoord: zie hiervoor het antwoord onder 1.

4. Is Rijkwaterstaat verantwoordelijk voor dit wrak?
antwoord: zie hiervoor het antwoord onder 2.

5. Vlissingen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen en de kosten die onder
Blad 2 behorend bij 1032049 / 1035201
andermans verantwoordelijkheid zijn. Bent u het ermee eens dat we dit probleem serieus
moeten aanpakken?

• Zo ja, welke actie gaat u naar Rijkswaterstaat ondernemen om te voorkomen dat dit
wrak nog meer schade aanricht aan ons milieu, badstrand en imago toeristische
trekpleister?
• Zo nee, wat gaat u dan doen?
antwoord: wij zijn er niet zeker van dat nieuwe lekkages in de toekomst uitgesloten zijn. Het
bewaken van de kwaliteit van een goede leefomgeving, maar ook het behartigen van de belangen
van mens en dier maakt het treffen van aanvullende en afdoende maatregelen noodzakelijk.
Daarom hebben wij Rijkswaterstaat dringend verzocht het scheepswrak te ruimen.

6. Van volledige berging is tot nu toe afgezien, omdat het wrak niet in de weg ligt voor de
scheepvaart en vanwege de hoge kosten. Deze situatie is zo schadelijk en kan desastreuse
gevolgen hebben dat het zinvol is om de verantwoordelijke partij het verzoek te doen om het
wrak te ruimen. Gaat u het verzoek bij de verantwoordelijke partij neerleggen?

• Zo ja, wanneer gaat u dit doen?
• Zo nee, waarom niet?
antwoord: zie hiervoor het antwoord onder 5. Het is de verantwoordelijkheid van
Rijkswaterstaat om afdoende maatregelen te treffen om olielekkages te voorkomen. Dit is het
beste geborgd met de ruiming van het scheepswrak.

Wij vertrouwen er u hiermee voldoende te hebben ingelicht.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,