Beantwoording art 34 vragen over CO2 uitstoot

Beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 inzake Artikel 34 vragen fractie Groenlinks over CO2
uitstoot.
Geachte mevrouw/heer,
Naar aanleiding van de door uw fractie ingediende vragen ex artikel 34 RvO informeren wij u
als volgt.

In vervolg op een bericht in de PZC over de uitstoot van CO2 van de Zeeuwse gemeenten
heeft uw fractie bij het CBS gegevens opgevraagd over de uitstoot van CO2 door de
gemeente Vlissingen.
 

 Dit was de aanleiding om de navolgende vragen te stellen.
Vraag 1
Zijn deze gegevens bij het college bekend?
(Indien u dit wenst kan ik u de uitgebreidere mailreactie van het CBS doen toekomen)
Ons antwoord
Deze gegevens zijn niet bij ons bekend. Wij zijn geïnteresseerd in de uitgebreide mail
reactie van het CBS. U kunt deze sturen naar de beleidsmedewerker milieu zijn e-mail adres
is mdebruijn@vlissingen.nl .
 
Vraag 2
Is er al een (toekomst) visie op het terugdringen van de CO2 uitstoot in de gemeente
Vlissingen?

Ons antwoord
De gemeente Vlissingen heeft het door de raad vastgestelde Milieubeleid 2016-2019 met
het hieraan gekoppeld het uitvoeringsprogramma. Beiden hebben betrekking op klimaat en
energie. CO2 is hierin niet specifiek benoemd maar iedere maatregel die hierin genoemd
wordt heeft wel effecten op de CO2 uitstoot.
 
Vraag 3
Kunt u aangeven hoe u als gemeente gaat stimuleren dat de grote uitstoters zelf actie
ondernemen?

Ons antwoord
de Grote uitstoters zoals een kolencentrale bevinden zich buiten onze invloedssfeer. Het
Rijk en de Provincie hebben hier invloed op. Daarom heeft de gemeente Vlissingen hier
geen beleid op.
 
Vraag 4
Welke inzet gaat u als gemeente doen bij het terugdringen van de CO2 uitstoot in de
gemeente Vlissingen?

Ons antwoord
Onze inzet is opgenomen in het uitvoeringsprogramma behorende bij het Milieubeleid 2016-
2019. Hierin is onder meer opgenomen het besparen van energieverbruik door de eigen
organisatie met 1,5% per jaar. En het stimuleren en faciliteren van initiatieven van derden.
Voorbeelden van wat we hebben ondernomen en waar we mee bezig zijn, zijn:
- Zonnepanelen op het stadhuis;
- Solarpark Scaldia in Vlissingen Oost
- Gasloos bouwen in de nieuwbouwwijk Claverveld.
 
Vraag 5
Welke stappen heeft u al ondernomen en welke plannen heeft u in het vooruitzicht om aan
de klimaatdoelen te voldoen?

Ons antwoord
Voor wat we hebben ondernomen verwijs ik u naar ons antwoord bij vraag 4.
Voor de periode na 2019 gaan we ons in 2019 buigen over hoe we met onze taken in de
toekomst omgaan op het gebied van de klimaatverandering en de energietransitie. Hierbij
wordt opgemerkt dat in het kader van het IBP geen extra capaciteit ingezet kan worden.
 
Wij gaan ervan uit u hiermee in voldoende mate te hebben ingelicht.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,