Betoog GL - begrotingsraad 9 november 2017

Voorzitter, dames en heren oftewel genderneutralen,

Dat laatste om aan te geven dat ons wereldje er soms wel erg ingewikkeld lijkt uit te zien. U kunt van GL in ieder geval geen voorstel verwachten om toiletten e.d. in deze zin aan te passen. Al was het alleen maar omdat het geld op is. En iedereen is in dat opzicht nu eenmaal niet gelijk.

Vlissingen zou failliet moeten zijn gegaan, ware het niet dat dit bij een overheid niet kan. Een gemeentesecretaris zei dat eens: een overheid gaat nooit failliet dus waarom zou je je zorgen maken. De burger betaalt toch. Deze onverstandige uitspraak is helaas deels waar. De burger betaalt gemakkelijk zijn belastingen. Partijen beloven bij verkiezingen, maar komen dat dikwijls niet na. Zie b.v. de kabelbelasting.

Ook voor 2018 zitten wij nog in de art. 12 status. Het college schets naar onze mening onterecht een te positief beeld door te stellen dat: “de gemeente gestaag uit het dal kruipt (…).”U onderbouwt dat o.a. met externe factoren, zoals een hogere uitkering uit het gemeentefonds en het maximaliseren van het OZB-tarief. In de begroting daalt de gemeentefondsuitkering overigens vanaf 2019 (zie 3.4.1). Hoe zit dat? Door de crisis zijn wij op achterstand gesteld en moeten a.h.w. een dubbele inhaalslag maken. De hogere gemeentefondsuitkering is ook een inhaalslag van de verlaging in afgelopen jaren. Hoe kunt u dan stellen dat de gemeente gestaag uit het dal omhoog kruipt? Moet dat niet zijn: te traag uit het dal kruipt? Is deze begroting niet teveel gebaseerd op onzekere begrotingsoverschotten van de komende jaren en een extra bijdrage vanuit het gemeentefonds?

U stelt in het raadsvoorstel dat er “mogelijk nog lastige besluiten genomen moeten worden (…) om het gezondmakingsproces tot een goed einde te brengen.” Waarop doelt u en waarom vinden wij dat niet terug in de begroting en nogmaals, hoe kunt u met al deze onzekerheden stellen dat de gemeente gestaag uit het dal kruipt? Waarom is deze stelling niet cijfermatig onderbouwd? De Raad heeft recht op volledige informatie om het complete beleid te kunnen beoordelen. Op drijfzand zoals “mogelijk lastige besluiten” kan geen beleid worden gemaakt.

Waarom vind u het jammer dat de kabelbelasting gaat verdwijnen? Ook deze fake-belasting wordt doorberekend aan onze inwoners.

Mijn sombere conclusie voor dit moment moet zijn, dat het beeld dat u schetst voor de komende jaren niet voldoende cijfermatig is onderbouwd. Ik verzoek u dat alsnog te doen en de begrotingsbehandeling uit te stellen tot het moment dat wij volledig inzicht hebben in alle relevante ontwikkelingen die van belang kunnen zijn voor de programmabegroting 2018 – 2021.

Voorzitter, ook Vlissingen worstelt met het toezicht op de gemeenschappelijke regelingen. Een proces van herindeling is gewenst, aldus het Regeerakkoord, voor gemeenten die langjarig en in hoge mate afhankelijk zijn van gemeenschappelijke regelingen voor essentiële taken. Het is dan aan de provincie de herindelingsprocedure op basis van de Wet Algemene regels herindeling (Wet Arhi) te starten. Mag ik hier de mening van het college over horen? Heeft het college ooit stilletjes gedacht aan een proces van herindeling uit financieel economische overwegingen of is dit wellicht aan de orde geweest / als mogelijkheid geopperd in gesprekken met artikel 12 inspecteur? Graag uw reactie.

Tot slot:

Vlissingen moet niet denken in onmogelijkheden, maar in kansen, wij geven u enkele suggesties:

Maak van de Spuikom een cultuurboulevard, de bioscoop, de bibliotheek en het CCXL theater staan er al, nu nog vlakke vloer theater, openluchttheater en een casino! Dit kan samengaan met een natuurspeeltuin!

Maak van de machinefabriek een indoor sportfaciliteit, mogelijk ook een legale wietkwekerij.

Boulevard, maak hiervan een toeristische hotspot, zonder gemotoriseerd verkeer.

Maak een toeristisch rondje mogelijk, van de Veerhavenweg/station over water naar het Nollehoofd.

Maak een aanlegsteiger voor een rondvaartboot bij een nieuw aan te leggen Pier, dan hebben wij er een topattractie bij.

Geef het MUZEEUM de kans om te overleven en Vlissingen nog meer op de kaart te zetten.

Investeer in de toekomst, behoud het goede zoals ons Nollebos.

Daag ondernemers en inwoners uit mee te denken om plannen te realiseren.

Vlissingen, grijp uw kans!

 

Els Verhage

09-11-2017