Ruimhartig kinderpardon
Ruimhartig kinderpardon

Lili en Howick mogen blijven en zijn weer gevonden

Lili en Howick mogen toch in Nederland blijven. Dat meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid. De kinderen mogen blijven vanwege "actuele omstandigheden" rond hun veiligheid.

Wij zijn opgelucht want ook GroenLinks Vlissingen heeft zich ernstige zorgen gemaakt om deze kwestie. Wij hebben onze verantwoordelijkheid genomen en getracht door het stellen van artikel 36 vragen als gemeente Vlissingen een signaal naar Staatssecretaris Harbers af te geven.

 

Vragenhalfuur
Onderwerpen die conform artikel 36 van het Reglement van Orde.
Adviesraad 6 september 2018
Fractie GroenLinks,  Beantwoording: wethouder Vader

Onderwerp: Zoals we allen in de media hebben kunnen vernemen is er veel landelijke publiciteit gegeven aan de
aanstaande uitzetting van Lily en Howick naar Armenië die op
8 september 2018 zal plaatsvinden. Deze kinderen zijn sinds 2008 in Nederland en zijn zogenaamde "gewortelde"
kinderen. Hun moeder Armina is vorig jaar zonder haar kinderen uitgezet naar Armenië. De kinderen verblijven sinds
die tijd zonder hun moeder in Nederland.
In de laatste uitspraak van de Raad van State heeft deze staatssecretaris Harbers gelijk gegeven en heeft de Raad
van State geoordeeld dat de kinderen uitgezet kunnen worden naar Armenië, ondanks de bevindingen van de Raad
voor de Kinderbescherming en de kinderombudsman dat de kinderen ernstig in hun ontwikkeling bedreigd worden als
zij uitgezet worden.

Vraag:
Bent u het met mij eens dat het uitzetten van deze
kinderen veel te ver gaat?

Antwoord:
Het College heeft per brief van 9 juli al eerder namens uw
gemeenteraad bij de staatssecretaris gepleit voor de verruiming
van het kinderpardon. De zaak van Lily en Howick
is exemplarisch in dit kader. Wij delen uw opvatting dat uitzetting
van deze kinderen niet zou moeten doorgaan en
ingaat tegen de geest van het Internationale verdrag inzake
de rechten van het kind. Echter heeft het hoogste
rechtsprekende orgaan van ons land, de Raad van State
bepaald dat Lily en Howick niet in aanmerking komen voor
een verblijfsvergunning.

Vraag:
Ik begrijp dat veranderingen en wijzigingen in beleid
niet één, twee, drie kunnen worden doorgevoerd.
Toch wil ik van u vragen om als college vanuit medemenselijkheid
een verzoek in te dienen bij de staatssecretaris
om van zijn discretionaire bevoegdheid gebruik
te maken en Lily en Howick een verblijfsvergunning
te verlenen?

Antwoord:
Zoals gezegd hebben wij eerder bij de staatssecretaris gepleit
voor de verruiming van het Kinderpardon. De staatssecretaris
heeft ons recent geantwoord begrip te hebben
voor de oproep. Hij beroept zich echter op zijn verantwoordelijkheid
voor het in stand houden van het stelsel waarin
het centrale uitgangspunt is dat afwijzing van een verblijfsaanvraag
moet leiden tot terugkeer naar het land van herkomst.
Wij zullen de antwoordbrief van de staatssecretaris
aan uw raad doen toekomen.
Tegen deze achtergrond achten wij het niet opportuun om
als gemeente Vlissingen nogmaals deze staatssecretaris
een verzoek te doen op dit punt.
Daarnaast is er op dit moment een brede maatschappelijke
discussie rond deze zaak aan de gang zowel in de
media als in de landelijke politiek. Een tweede verzoek
van onze gemeente zal hierin weinig onderscheidend zijn.
Wij kunnen ons voorstellen dat raadsleden die zijn verbonden
met partijen in de 2e Kamer hun zienswijze over de
zaak Lily en Howick daar aankaarten.

Reactie Fractie GroenLinks:
Vanuit het standpunt van de wethouder begrijp ik zijn reactie! Helaas, dat maakt deze situatie er niet minder schrijnend om.
Hierin verschillen we dan ook van inzicht!
Een brief naar de Staatssecretaris is naar ons inzicht een kleine moeite die weinig kosten met zich meebrengt en een stuk medemenselijkheid toont.
Meerdere gemeentes in Nederland hebben een signaal van ongenoegen richting de Staatssecretaris geuit.
Helaas is het resterende tijdspad erg kort. Volgens de planning zal de uitzetting van Lily en Howick over enkele dagen plaatsvinden.
Zeer teleurstellend is de reactie van de staatsecretaris op uw brief en dat maakt deze situatie en de toekomst van kinderen er ook niet minder zorgelijk om.
Het uitplaatsen van kinderen druist zoals al eerder aangegeven
in tegen tegen de geest van het internationale verdrag inzake de rechten van het kind.
Zolang er gewortelde kinderen uitgezet worden zullen wij als GroenLinks signalen van ongenoegen blijven uiten en ons hiertegen verzetten. Natuurlijk zullen we dit onderwerp ook met onze landelijke collega’s delen en het daar onder de aandacht houden.
Dat neemt niet weg dat met de decentralisaties van de Jeugdzorg en de gemeentelijke verantwoording, uitplaatsing van kinderen en daarbijbehorende zorgen ook zomaar in Vlissingen kan plaatsvinden.

 

Jeroen Portier

Fractievoorzitter GroenLinks Vlissingen