Motie GroenLinks "Publiciteitsverplichtingen" aangenomen!

Motie “Publiciteitsverplichtingen”

De gemeenteraad van Vlissingen in vergadering bijeen op 8 november 2018

Overwegende dat:

Het belangrijk is dat de gemeente Vlissingen naar buiten toe zichtbaar laat zien aan welke projecten subsidie wordt verleent.

In de huidige subsidieregeling zijn geen verplichtingen over publiciteit vastgelegd.

Is van mening dat:

  • Zichtbaarheid door promotionele uitingen een positieve bijdrage levert aan het imago van Vlissingen;
  • Promotie en publiciteit zichtbaar maken welke projecten door de gemeente Vlissingen zijn gesubsidieerd;
  • Publiciteit in de media speelt daarin een onmisbare rol;
  • Een bericht in de lokale krant of op de radio inspirerend en stimulerend is voor alle betrokkenen.

Verzoekt het college:

  • In de subsidieregeling een aanvullende verplichting op te nemen.

“iedereen die voor zijn of haar project subsidie van de gemeente Vlissingen krijgt, bij alle promotionele activiteiten het logo en of de naam van de gemeente Vlissingen als subsidieverstrekker / sponsor zichtbaar benoemt” .

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Fractie GroenLinks

Jeroen Portier en Gorana Kordis