Motie Kinderpardon 15-3-2018 in de raad unaniem aangenomen

Er is landelijk een actie gestart voor een eerlijk Kinderpardon onder de slogan “ze zijn al thuis”(www.zezijnalthuis.nl). Het Kinderpardon wordt zo strikt uitgevoerd, dat inmiddels 98% van de aanvragen wordt afgewezen. De meeste van deze kinderen wordt tegengeworpen, dat zij en/of hun ouders te weinig hebben meegewerkt aan vertrek, het zogenaamde “meewerkcriterium”. Hierdoor dreigt momenteel voor ongeveer 400 in Nederland gewortelde kinderen uitzetting naar een land waar ze vaak de taal niet eens van spreken.

Inmiddels is er al brede steun en veel gemeentes en particulieren gingen ons reeds voor.

Wij willen niet wachten tot er in Vlissingen kinderen uitgezet worden, maar wij willen ons nu al uitspreken voor de goede zaak.

Motie

 

De raad van de gemeente Vlissingen in vergadering bijeen op donderdag 1 maart 2018.

 

Overwegende dat:

 

Er binnen de gemeente brede steun leeft om kinderen die hier langer dan vijf jaar verblijven en geworteld zijn in de gemeenschap te laten blijven. Het thuis van deze kinderen ligt hier.

 

- overwegende dat het uitzetten van deze kinderen naar landen die voor hen vreemd zijn, de lokale gemeenschap kan ontwrichten en de ontwikkeling van deze kinderen geweld aandoet;

 

- constaterende dat het meewerkcriterium van het Kinderpardon zo strikt wordt toegepast dat bijna geen enkel geworteld kind nog een Kinderpardon kan krijgen;

 

Verzoekt het college van B&W van de gemeente Vlissingen, bij de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid te pleiten voor een oplossing voor deze groep kinderen, bijvoorbeeld door versoepeling van het meewerken van het Kinderpardon.

En gaat over tot de orde van de dag

GroenLinks

Els Verhage