Na Motie GroenLinks en SGP gaat B&W vuurwerkvrije zones onderzoeken

VLISSINGEN - B en W van Vlissingen onderzoeken of tijdens de komende viering van oud en nieuw vuurwerkvrije zones kunnen worden ingevoerd. Een motie om 'Vlissingen vrij van vuurwerkoverlast' te krijgen, werd donderdagavond laat door de meerderheid van de raad aangenomen.

Motie “Vlissingen vrij van vuurwerkoverlast”

 

De gemeenteraad van Vlissingen in vergadering bijeen op 1 juni 2017

 

Overwegende dat:

 • Het gebruik van consumentenvuurwerk jaarlijks leidt tot veel ellende,
 • Rond de afgelopen jaarwisseling er, landelijk gezien, 473 mensen behandeld moesten worden op de Spoedeisende Hulp,
 • Agenten en hulpverleners werden lastig gevallen en bestookt met vuurwerk,
 • De materiële schade, landelijk gezien, naar schatting 13 miljoen euro bedroeg,
 • Niet vergeten mag worden dat vuurwerk lucht, bodem- en watervervuiling en een ongekende hoeveelheid vuurwerkafval oplevert,
 • Vorig jaar de Gemeente Vlissingen, met name het Middengebied, ook te maken had met overlast en schade door vuurwerk.

 

Is van mening dat:

 • Het de taak van de gemeentelijke overheid is om de orde in de gemeente te bewaken en zorg te dragen voor de veiligheid van haar inwoners,
 • Rondom de jaarwisseling die orde en veiligheid ver te zoeken zijn, helaas ook in Vlissingen,
 • De weerstand in de Nederlandse samenleving tegen het gebruik van consumentenvuurwerk toe lijkt te nemen,
 • Representatieve peilingen er zelfs op wijzen dat een meerderheid in de samenleving van het consumentenvuurwerk af wil, hoewel er dan wel een vuurwerkshow voor terug dient te komen,
 • Het privébelang van de vuurwerkliefhebber niet opweegt tegen het algemeen belang,
 • De uitspraak van de Raad van State, dat de gemeentelijke overheid wel degelijk bevoegd is om lokaal een vuurwerkverbod in te stellen, perspectief biedt,

Verzoekt het college:

 1. Te onderzoeken in hoeverre het vuurwerkgebruik kan worden teruggedrongen door, zoals gesuggereerd door oogarts De Faber, vuurwerkzones in te stellen,
 2. In deze vuurwerkzones te zorgen voor goede handhaving,
 3. Indien het instellen van vuurwerkzones niet haalbaar blijkt te zijn, de bestaande vuurwerkvrije zones uit te breiden met alle doorgaande wegen, fietspaden en –tunnels, hetgeen bijdraagt aan een veilige openbare ruimte en ook een onmiskenbaar signaal afgeeft,
 4. Een duidelijk signaal tegen consumentenvuurwerk af te geven door als Gemeente Vlissingen het Vuurwerkmanifest te ondertekenen.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Fractie SGP Fractie GroenLinks

Lilian Janse-van der Weele Els Verhage

http://www.pzc.nl/walcheren/b-en-w-vlissingen-onderzoeken-vuurwerkvrije-...