Schriftelijke vragen GL over de Piek

Naar aanleiding van een artikel in de PZC van 2 mei 2018 “De Piek Jam dreigt op 30 mei de zwanenzang voor het poppodium van Vlissingen te worden” heeft GroenLinks verduidelijking van de wethouder gevraagd op de volgende vragen. De reacties van wethouder Stroosnijder zijn in dit artikel verwerkt. Na de beantwoording op de vragen heeft GL geen verdere vragen op dit moment.

1. Directeur Bakker van de Cultuurwerf geeft aan dat per 1 september de sleutel wordt ingeleverd en de Piek  officieel sluit. Klopt dit?

  • Binnen de gemeente is er nog geen officiële huurop-zegging vanuit de Cultuurwerf voor het pand de Piek ontvangen.

2. Er is toch met de Cultuurwerf afgesproken dat ze een jaar zouden krijgen om met toekomstbe-stendig plan te komen? Hoe is daar door de cultuur-werf op gereageerd?

  • De Gemeenteraad heeft in motie d.d. 1 maart j.l. col-lege de opdracht gegeven de subsidie aan de Cul-tuurwerf met een jaar te verlengen en in de tussentijd onderzoek te doen naar mogelijkheden poppodium als de Piek. Eind mei neemt het college over de ver-dere uitvoering van die motie een besluit en vindt er voor 15 juni overleg plaats met de Cultuurwerf

3. Is door u voldoende kenbaar gemaakt en ge-stimuleerd dat cultureel ondernemerschap een ver-antwoordelijkheid is van de Cultuurwerf?

  • We stellen vast dat het cultureel ondernemerschap een breed gedragen beginsel binnen de cultuurwe-reld is en dat dit ook bij de Cultuurwerf het geval is.

4. Wat is de reden dat de Cultuurwerf de hand-doek nu al in de ring gooit?

  • Wij hebben van de zijde van de Cultuurwerf geen officieel bericht ontvangen over stopzetting van activi-teiten.

5. Indien de cultuurwerf stopt met het beheer en exploitatie van de Piek, wie gaat er dan het plan voor een poppodium voor Vlissingen schrijven?

  • In de tijd dat in de Piek tijdelijk de popactiviteiten wordt voortgezet zal conform de motie een onderzoek worden gedaan naar de toekomstmogelijkheden voor poppodium-activiteiten in Vlissingen

6. Gaat de gemeente andere cultureel onderne-mers benaderen of zijn er al andere gegadigden die zich met een plan of idee hebben aangemeld?

  • Tot nu toe zijn er nog geen plannen of ideeen door anderen bij de gemeente ingediend