Schriftelijke vragen GL over lek bij kerncentrale Doel

Kort geleden ontstond er een lekkage in het nucleaire deel van de kerncentrale Doel 1, net over de Zeeuwse grens. Het lek is ontdekt in het koelsysteem van de reactor. Dat moet een zogenoemde “meltdown” voorkomen als de reactor oververhit raakt.
Door “schoonheidsfoutjes” in de communicatie zou er in Zeeland en West-Brabant onnodig tumult zijn ontstaan.
GroenLinks stelde reeds vaker vragen over de uitwisseling tussen België, de VRZ en de (Zeeuwse) bevolking.
Door dit laatste incident blijkt wederom, dat naast het gevaar van de kerncentrale er weer geen goede communicatie was, terwijl er juist een week voordat het fout ging uitgebreid geoefend was hoe autoriteiten moeten om-gaan met een nucleair incident.
Er was tijdens de oefening geen rekening gehouden met de maatschappelijke impact, paniek en onrust.
GroenLinks heeft de volgende vragen aan het college gesteld, de antwoorden zijn aan dit artikel toegevoegd.

1. Wat gaat het college eraan doen om de Vlissingse bevolking tijdig en juist te informeren bij een onver-hoopt incident bij de kerncentrale Borsele of de Belgi-sche kerncentrales?

  • Verantwoordelijkheid voor de communicatie van dergelijke incidenten ligt niet bij de Veiligheidsregio maar primair bij Engie/Electrabel als exploitant, de Belgische autoriteit FANC en de Nederlandse Autori-teit Nucleaire Veiligheid bij Stralingsincidenten (ANVS).
  • De wijze van communiceren in de richting van de be-volking bij een stralingsincident is opgenomen in het rampenbestrijdingsplan stralingsincidenten van de Veiligheidsregio.

2. Hoe kan het zijn dat al snel gesproken wordt over onnodig tumult? Neemt de VRZ en België het gevaar van een lek in het nucleaire gedeelte wel serieus?

  • Veiligheidsregio Zeeland is conform het zogenaamde N-nul protocol door Engie / Electrabel in kennis ge-steld van het incident op 23 april. Het was op dat moment bij onze nucleaire experts duidelijk dat het incident geen consequenties buiten het nucleaire deel van de centrale kon hebben. Dergelijke meldin-gen worden altijd serieus genomen en er vindt altijd een gevaarsanalyse plaats. In dit geval was er geen sprake van een gevaarlijke situatie voor de omge-ving.

3. Is het college bereid om bij de Belgische autoritei-ten aan te dringen op spoedige sluiting van de verou-derde kerncentrales in België?

  • Dergelijke afwegingen worden op nationaal niveau gemaakt, aangezien het een buurland betreft. In dit dossier heeft het AB van de VRZ, waarin de dertien Zeeuwse burgemeesters zijn vertegenwoordigd, dan ook nauw contact met het Ministerie van Infrastruc-tuur en Milieu.

4. Wat gaat de VRZ doen aan een goed en sluitend evacuatieplan bij een nucleair ongeluk in de kerncen-trale van Borssele en de omliggende kerncentrales?

  • Als onderdeel van het crisisplan is er een evacuatie-plan voor Zeeland dat ook voorziet in evacuatie bij stralingsincidenten bij (omliggende) kerncentrales. Er zijn drie maatregelen die kunnen worden ingezet bij een nucleair stralingsincident. Dat zijn evacueren, schuilen en de inname van jodium-profylaxe. Schuilen en inname van jodium-profylaxe zijn in sommige gevallen betere en veiligere opties.

5. Hoe wordt de bevolking hierover geïnformeerd?

  • Op de website www.zeelandveilig.nl kunnen inwoners van Zeeland zich informeren over welke voorbereidingen zij nu al kunnen treffen. Deze voorbereidingen gelden voor alle daar benoemde gevaren, zoals overstromingen of brand. Onder deze gevaren valt ook een nucleair stralingsincident.
  • Op het moment dat er zich een nucleair stralingsinci-dent daadwerkelijk voordoet worden zij via diverse communicatiemiddelen, waaronder ook www.zeelandveilig.nl geïnformeerd over wat er aan de hand is, wat mensen kunnen doen, hoe ze dat moeten doen en wanneer ze dat moeten doen.