Vragen over voorgenomen Abelenkap Kanaaldijk

De fracties van GroenLinks, SGP en PSR zijn van mening dat de "karakteristieke Abelenrijen die het kanaal begeleiden" door het kapbeleid van de provincie Zeeland vernietigd zullen worden. Terwijl er wel degelijk (in elk geval door de Tuin van Zeeland) andere alternatieven aangeboden zijn. De fracties hebben de volgende vragen over het provinciale "Groenherstelplan Vogeldijk":

Vragen over de voorgenomen Abelenkap op de Kanaaldijk (oostzijde) tussen Oost-Souburg en Middelburg (d.d. 25 april 2017)

 

Geachte college,

"Groene stad aan de Westerscheldemonding - Beleidsplan voor het openbaar groen in Vlissingen 2008 - 2015". Dat is de titel van het groenbeleidsplan van de gemeente Vlissingen. Een plan dat nog niet geactualiseerd is en dus nog steeds van toepassing is. In dit plan schrijft u:

  • Vlissingen betekent ook groen! Inwoners van de gemeente weten dat en zij waarderen het groen in hoge mate.
  • Kanaal door Walcheren - Sinds de negentiende eeuw doorsnijdt het Kanaal door Walcheren de gemeente. Karakteristieke bomenrijen begeleiden het kanaal.
  • De gemeente Middelburg schrijft in haar beleidsplan dat er mooie waardevolle boomlinten in Middelburg zijn en dat de boomlinten langs het Kanaal door Walcheren in de top 10 van waardevolle boomlinten thuishoort.

De fracties van GroenLinks, SGP en PSR zijn van mening dat de "karakteristieke Abelenrijen die het kanaal begeleide" door het kapbeleid van de provincie Zeeland vernietigd gaan worden. Terwijl er wel degelijk (in elk geval door de Tuin van Zeeland) andere alternatieven aangeboden zijn.

Wij hebben de volgende vragen over het provinciale "Groenherstelplan Vogeldijk":

  1. Kan het college zich vinden in bovenstaande teksten uit het groenbeleidsplan? Zo ja, wat gaat het college er aan doen om karakteristiek groen voor onze gemeente te beschermen? Zo nee, waarom niet?
  2. Heeft het college de aanvraag omgevingsvergunning (kapvergunning) van de Provincie Zeeland al ontvangen?
  3. Is het college voornemens om deze vergunning te verlenen?
  4. Is het college op de hoogte van de alternatieven voor de kap van deze Abelen, die door de Tuin van Zeeland bij de provincie zijn ingediend en besproken?
  5. Is het college op de hoogte van het feit dat de Tuin van Zeeland ook een bomenexpert heeft en dat deze expert een andere mening heeft over de kwaliteit van de bomen langs het kanaal door Walcheren?
  6. Het college is de bevoegde vergunningverlener, maar wil het college de eventuele bezwaren afwachten voordat tot een eventuele vergunningverlening wordt over gegaan? Hierdoor ontstaat er duidelijkheid over de hoeveelheid en motivatie van de ingediende bezwaren, waarna het college op basis van feiten en afgewogen bezwaren een weloverwogen besluit kan nemen.

In afwachting van uw antwoord,
met vriendelijke groet,

Els Verhage
GroenLinks

Lilian Janse
Staatkundig Gereformeerde Partij

Sjaak Vermeulen
Partij Souburg-Ritthem

-------------------------------

N.B.

Op 18 mei schrijven B en W de beantwoording van de vragen te verdagen: "De reden hiervoor is dat het college de aanvraag voor een omgevingsvergunning nog niet heeft ontvangen. Daarnaast hebben wij van de Provincie begrepen dat er opnieuw een gesprek (op ambtelijk niveau) zal plaatsvinden over de aanpak met de betrokken partijen, waaronder de Tuin van Zeeland. Ook de gemeente zal hier bij vertegenwoordigd zijn. De uitkomst van het gesprek kan relevant zijn voor de beantwoording van de vragen. Daarom wachten wij de uitkomst van dit gesprek af."