GL verheugd met "minibosjes voor de buurt"

Reactie GL Art 34 vragen Tiny Forest 

Vlissingen 11-10-2018, gemeenteraad

GroenLinks is verheugd dat er onderzoek is gedaan naar de mogelijkheden voor deelname aan Tiny Forest.

Het resultaat van het onderzoek zoals door u beschreven biedt voldoende inzicht om te concluderen dat aansluiten bij de door het IVN ingestelde Tiny Forests niet realistisch en uitvoerbaar is, gezien de extra financiële inspanning die het met zich meebrengt.

Wat ons echter wel tot vreugde stemt is dat het college naar een mogelijkheid heeft gezocht dat past binnen het huidige coalitieakkoord en het programma Leefbaarheid. Met uw toezegging om binnen de beschikbare middelen ruimte te bieden voor groene bewonersinitiatieven onder de Vlissingse vlag "minibosjes voor de buurt" toont dan ook van eigenkracht en openstaan voor burgerparticipatie.

De reactie van het college heeft nog twee korte vragen bij ons opgeroepen:

  1. Hoe en waar gaat u kenbaar maken dat deze groene initiatief mogelijkheid er voor de wijken en buurten is?
  2. Gaat u voor initiatiefnemers richtlijnen of criteria opstellen waar een dergelijk initiatief aan moet voldoen of zijn deze er al?

 

Reactie College

Fractie GroenLinks Vlissingen
UW BRIEF VAN UW KENMERK ONS KENMERK DATUM
17-08-2018 1031790 / 1034805 13 september 2018
BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN
M.A. Riemens Paul Krugerstraat 1 0118-487000
ONDERWERP
beantwoording schriftelijke vragen artikel 34 inzake Artikel 34 vragen Rvo van GroenLinks mbt
deelname Tiny Forest (aanleg inheems bos)

Geachte mevrouw/heer,
Naar aanleiding van de door uw fractie ingediende vragen ex artikel 34 RvO informeren wij u
als volgt.
Vraag 1
Eerder heeft GroenLinks het vorige college via actuele vragen Tiny Forest onder de
aandacht gebracht. Is de toenmalige toezegging deelname aan de Tiny Forest mee te
nemen en te onderzoeken uitgevoerd?

Ons antwoord
Ja.

Vraag 2
Wat is het resultaat van het onderzoek?
Ons antwoord
Er zijn binnen de gemeente Vlissingen enkele locaties die gedeeltelijk voldoen aan de eisen
die door het IVN worden gesteld. O.a. in Weyevliet. De voorwaarden waar
partnergemeenten aan moet voldoen zijn echter zodanig dat onze organisatie daar, met de
huidige personele bezetting, niet aan kan voldoen. Ook wordt gedurende vier jaar een
aanzienlijke financiële inspanning gevraagd voor de realisatie van vier Tiny Forests. Binnen
de huidige artikel 12 status kan ook aan die verplichting niet worden voldaan.
Wij willen, binnen de beschikbare middelen, bewonersinitiatieven voor een minibosje echter
wel ondersteunen maar dit niet onder de vlag van het IVN trademark ‘Tiny Forest’ doen.

Vraag 3
Zo nee, gaat het college de mogelijkheden voor deelname nog onderzoeken en zo ja
wanneer gaat u dit doen?

Ons antwoord
Zie beantwoording vraag 2.

Vraag 4
Is het college er mee eens dat Tiny forest past binnen bepaalde richtlijnen van het
collegeprogramma?

Ons antwoord
Wanneer u met “collegeprogramma” doelt op het Coalitieakkoord “Samen zijn we Vlissingen”
dan is ons antwoord; Ja. Het idee van minibosjes voor de buurt past immers binnen het
programma Leefbaarheid.

Vraag 5
Ziet het college Tiny forest als een kans en mogelijkheid op een laagdrempelige manier de
leefbaarheid in de wijk en een zinvolle bijdrage aan het klimaat samen met betrokken
inwoners te verbeteren?

Ons antwoord
Ja, de aanleg van en de betrokkenheid bij het beheer van een minibosje kan bijdragen aan
de versterking van de sociale cohesie in een buurt, het milieubewustzijn van bewoners
vergroten en lokaal het stadklimaat en de biodiversiteit verbeteren.
Wij willen bewonersinitiatieven voor de aanleg van minibosjes, binnen de beschikbare
financiële en personele mogelijkheden, dan ook zeker ondersteunen. Niet onder de vlag van
het trademark ‘Tiny Forest’ maar door bewoners ondersteuning te bieden bij de ontwikkeling,
en realisatie van initiatieven voor een minibosje. Wanneer de eventuele initiatiefnemers dat
willen kan de aanleg volgens de Tiny Forest methodiek worden uitgevoerd.
Behalve een bijdrage vanuit de gemeente kunnen bewoners ook fondsen en sponsors
werven om hun plannen te verwezenlijken.
Op dit moment is er een bewonersinitiatief in Westerzicht waarbij ook gedacht wordt aan een
minibosje overeenkomstig de Tiny Forest methodiek. Dit initiatief wordt al ambtelijk
ondersteund.

Wij gaan ervan uit u hiermee in voldoende mate te hebben ingelicht.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris,                             de burgemeester,
mr. drs. ing. M. van Vliet            drs. A.R.B. van den Tillaar